Chính sách bảo mật

canhohanoiparagon.com thu thập thông tin người dùng và gửi đến canhohanoiparagon.com. Chúng tôi cũng thu thập thông tin qua các trang mà người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông qua khảo sát và đăng ký, API. Thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, bốn chữ số cuối của thẻ tín dụng, v.v … Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn. sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin được thu thập từ bạn và về bạn sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, được bán hoặc cho thuê, ngoại trừ các trường hợp sau:

  • canhohanoiparagon.com có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống đe dọa đến an toàn tính mạng của bất kỳ người nào khi có yêu cầu của pháp luật.canhohanoiparagon.com hợp tác với các
  • công ty khác thay mặt chúng tôi trong một số nhiệm vụ và có thể cần chia sẻ thông tin của bạn với họ để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn. canhohanoiparagon.com cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi chúng tôi được sự cho phép của bạn.
  • canhohanoiparagon.com sẽ chuyển thông tin về bạn nếu chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi trước khi thông tin về bạn được chuyển và trở thành đối tượng của Chính sách bảo mật khác.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào Dịch vụ hiện có cũng phải tuân theo chính sách bảo mật. Bạn phải đọc, đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện có trong chính sách bảo mật này, trước khi bạn có thể sử dụng Dịch vụ tại canhohanoiparagon.com.